مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.

جزئیات حساب


لطفا از پرداخت خود را به حساب زیر ارسال کنید. پس از پرداخت ارسال شده است لطفا با ایمیل جزئیات پرداخت به post@najaf.org برای تایید پرداخت.

Account Name: Imam Ali Foundation
Account number: 4 0 9 2 9 2 3 9
Sort Code: 20 - 96 – 55
IBAN: GB40 BARC 2096 5540 9292 39
SWIFTBIC: BARCGB22

Receiving Bank Address:
Barclay's Bank Plc
Willesden & Notting Hill Branch
PO Box 3750
London NW10 6AQ
United Kingdom

اگر شما در حال ساخت یک پرداخت چک، چک خود را به مدیر فروش قابل پرداخت به Imam Ali Foundation پس از آن جزئیات پرداخت با چک ضمیمه و ارسال آن به آدرس زیر:

Imam Ali Foundation
65 Brondesbury Park
London NW6 7AX
United Kingdom