مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.مناسک حج

اجازت"
- اجازت

وجوب حج
- وجوب حج

شرايط وجوب حج
- شرايط وجوب حج

وصيت به حج
- وصيت به حج

احكام نيابت
- احكام نيابت

حج مستحبى
- حج مستحبى

اقسام عمره
- اقسام عمره

اقسام حج
- حج
- حج تمتع
- حج افراد
- حج قران

احرام
- ميقاتهاى احرام
- احكام ميقاتها
- تروك احرام
- كيفيت احرام
- 1ـ شكار حيوان صحرائى
- كفارات شكار
- 2ـ نزديكى با زن
- 3 ـ بوسيدن زن
- 4 ـ لمس زن
- 5 ـ نگاه كردن به زن و بازى شهوت انگيز با او
- 6ـ انجام كارى به قصد بيرون آمدن منى ( استمناء )
- 7ـ عقد ازدواج
- 8 ـ استفاده از بوى خوش
- 9 ـ پوشيدن لباس دوخته يا شبيه دوخته براى مرد
- 10 ـ سرمه كشيدن
- 11 ـ نگاه كردن در آينه
- 12ـ پوشيدن چكمه و جوراب براى مرد
- 13ـ دروغ و دشنام و فخر كردن حرام
- 14 ـ جدال نمودن
- 15ـ كشتن جانوران بدن
- 16 ـ زينت نمودن
- 17 ـ روغن مالى بدن
- 18 ـ جدا نمودن مو از بدن
- 19ـ پوشاندن سر براى مرد
- 20 ـ پوشاندن صورت براى زن
- 21 ـ سايه قرار دادن مرد بالاى سر خود
- 22 ـ بيرون آوردن خون از بدن
- 23ـ ناخن گرفتن
- 24 ـ كندن دندان
- 25 ـ حمل سلاح

محرّمات حرم
- محرّمات حرم

حدود حرم مكّه و مدينه
- حدود حرم مكّه و مدينه

كفاره
- جاى كشتن گوسفند و گاو و شتر كفاره
- مصرف كفارات

طواف
- طواف
- شرائط طواف
- واجبات طواف
- خارج شدن از محدوده طواف
- قطع طواف و كم بودن شوطهاى آن
- زياد كردن شوطهاى طواف
- شك در عدد شوطها
- نماز طواف

سعى
- سعى بين صفا و مروه
- احكام سعى
- شك در سعى

تقصير
- كوتاه كردن موى سر يا ريش يا شارب ( تقصير )

حج
- احرام حج
- وقوف در عرفات
- وقوف در مشعر الحرام
- درك وقوف عرفات و مشعر يا يكى از آنها
- واجبات مِنى
- 1ـ رمى جمره عقبه
- 2ـ كشتن گاو يا گوسفند يا شتر در
- مصرف قربانى حج تمتع
- طواف حج و نماز آن وسعى
- طواف نساء
- شب ماندن در منى
- رمى جمرات

احكام مصدود
- احكام مصدود

احكام محصور
- احكام محصور

مستحبات ومكروهات
- مستحبات احرام
- مكروهات احرام
- مستحبات دخول حرم
- مستحبات دخول مكه مكرمه و مسجد الحرام
- مستحبات طواف
- مستحبات نماز طواف
- مستحبات سعى
- مستحبات احرام تا وقوف در عرفات
- مستحبات وقوف در عرفات
- دعا امام حسين (عليه السلام) در روز عرفه
- مستحبات وقوف در مزدلفه
- مستحبات رمى جمرات
- مستحبات قربانى كردن
- مستحبات سر تراشيدن
- مستحبات طواف حج و سعى
- مستحبات منى
- مستحبات مكه معظمه

طواف وداع
- طواف وداع

زيارات
- زيارت رسول اعظم صلى الله عليه و آله
- زيارت صديقه زهرا سلام الله عليها
- زيارت جامعه ائمه بقيع عليهم السلام