ملحقات مناسك حج

احکام حج افراد

سؤال 74 : آيا لازم است كه عمره مفرده را بلافاصله پس از حج اِفراد به جاى آورند، يا آن كه جايز است اداى آن را به تأخير اندازند؟
جواب : وجوب عمره مفرده مانند وجوب حج، فورى است.

سؤال 75 : آن كه در مكه مكرمه است، اگر بخواهد حج اِفراد به جاى آورد، از كجا مُحرم شود؟
جواب : برايش جايز است كه از خود مكه مُحرم شود.

سؤال 76 : كسى كه وظيفه اش حج تمتع است، آن را به جاى مى آورد و سال بعد با احرام عمره مفرده وارد مكه مى شود. سپس مى خواهد حج اِفراد به جاى آورد. آيا حق اين كار را دارد؟ و اگر دارد از كجا مُحرم شود؟ از مكه يا جاى ديگر؟
جواب : اگر پيش از ماه هاى حج عمره را به جاى آورده باشد، مى تواند حج اِفراد به جاى آورد و اگر در مكه باشد مى تواند از همان جا مُحرم شود. اما اگر عمره مفرده را در ماه هاى حج به جا آورد و سپس بخواهد حج به جاى آورد و تا يوم الترويه در مكه بماند، عمره اش عمره تمتع خواهد بود و بايد حج تمتع به جاى آورد و نمى تواند حج اِفراد به جاى آورد. البته اگر پيش از روزهاى حج از مكه خارج شود، مى تواند براى حج افراد از يكى از ميقات ها مُحرم شود.