ملحقات مناسك حج

احکام عمره مفرده

سؤال 69 : كسى كه حج واجب خود را به جاى نياورده است، آيا جايز است كه در ايام حج، عمره مفرده به جاى آورد، مانند آن كه از ميقات براى عمره مفرده مُحرم شود، پس با آن به مكه بيايد و سپس به ميقات بازگردد و براى حج يا عمره تمتع مُحرم شود؟
جواب : جايز است و احتياط آن است كه اين دو عمره در يك ماه نباشد.

سؤال 70 : كسى كه براى عمره مفرده مُحرم شده است، آيا جايز است نيت خود را به حج تمتع تغيير دهد؟
جواب : جايز نيست. البته اگر عمره اش در ماه هاى حج باشد و او تا يوم الترويه (هشتم ذى حجه) در مكه بماند و قصد حج كند، عمره اش، عمره تمتع به شمار مى رود و او بايد حج تمتع را به جاى آورد.

سؤال 71 : كسى كه به هنگام اداى طواف عمره مفرده، دچار عارضه اى شد و سلامتى اش مختل شد و در نتيجه او را به شهرش بازگرداندند، تكليفش چيست؟
جواب : در صورتى كه اين مسأله پس از به پايان رساندن شوط چهارم باشد، بعيد نيست كه نايب گرفتن براى ديگر شوط ها و همچنين براى سعى، مُجزى باشد. در اين صورت او پس از طواف نايب، نماز طواف را مى خواند و پس از سعى او موهاى سرش را مى تراشد ـ يا كوتاه مى كند ـ و براى طواف النساء نايب مى گيرد و خود نماز آن را به جاى مى آورد و آن گاه كاملاً از احرام خود بيرون مى آيد. اما اگر اين مسأله مربوط به قبل از شوط چهارم باشد، بيرون آمدنش از حالت احرام بدون آن كه به مكه بازگردد و شخصاً اعمال عمره اش را به جاى آورد، محل اشكال است.

سؤال 72 : آيا كسى كه مثلاً در آخر ماه رجب عمره به جاى آورده باشد، جايز است كه در اول ماه شعبان عمره ديگرى به جاى آورد؟
جواب : جايز است.

سؤال 73 : حضرت عالى در رساله مناسك فرموده ايد، كسى كه آگاهانه و به عمد در عمره مفرده پس از سعى، با زن خود آميزش كند، عمره اش باطل مى شود. حال آيا ترك عمدى طواف يا سعى باطل كننده عمره است و مكلَّف مى تواند از حالت احرام بيرون بيايد، يا آن كه جز با اداى همه مناسك از احرامش خارج نمى شود؟
جواب : جز با اداى آن از احرامش خارج نمى شود.