ملحقات مناسك حج

ورود به مکه با احرام

سؤال 63 : كسى با احرام عمره مفرده وارد مكه مكرمه مى شود و اعمالش را به جا مى آورد. سپس براى مثلاً انجام پاره اى كارهاى مربوط به خدمت حجاج به سوى عرفات خارج مى شود و آن گاه مى خواهد به مكه بازگردد، حال آيا بايد براى عمره مفرده ديگرى محرم شود، يا نه؟ و اگر مُحرم شدن بر او واجب است، از كجا بايد مُحرم شود؟
جواب : اگر پيش از پايان ماهى كه در آن عمره اش را به جاى آورده است بخواهد به مكه بازگردد، مى تواند بدون احرام وارد شود. اما پس از پايان آن ماه، ورودش به مكه بدون احرام جايز نيست و در صورتى كه از ميقات ها نگذشته باشد و بخواهد به مكه وارد شود، مُحرم شدنش از ادنى الحل براى عمره مفرده جايز است وگرنه بر او واجب است كه از يكى از ميقات ها مُحرم گردد.

سؤال 64 : در رساله مناسك فرموده ايد كسى كه بعد از فراغت از اعمال عمره تمتع بى احرام از مكه خارج شود، اگر بازگشتش پس از ماهى باشد كه در آن عمره به جاى آورده است، براى برگشتن به مكه بر او واجب است كه براى عمره مُحرم شود. حال آيا مقصود از عمره، عمره تمتع است يا عمره مفرده؟ و اگر مقصودْ عمره تمتع است، آيا آن عمره اولى مفرده به شمار مى رود و واجب است كه طواف النساء و دو ركعت نمازش را به آن بپيوندد؟
جواب : عمره اوّلى لغو شده است و طواف النساء برايش واجب نيست. پس اگر بخواهد عمره دوم را به حج بپيوندد، بر او لازم است كه به قصد عمره تمتع از يكى از ميقاتها محرم شود وعمره تمتع را انجام دهد واگر نتواند به انجا برود از ادنى الحل جهت عمره مفرده احرام ببندد وپس از انجام دادن اعمال آن تا روز ترويه در مكه بماند وقصد حج كند كه عمره مفرده او منقلب به تمتع مى شود ولى اگر بخواهد ميانش و ميان حج به وسيله عمره ديگرى فاصله اندازد; مانند آن كه عمره اولى او در ماه شوال بوده باشد و آن گاه از مكه خارج شود و در ماه ذى قعده بخواهد وارد آن شود و از آن جا مجدداً بيرون رود و در ماه ذى حجه بدان بازگردد، در اين صورت هنگامى كه خواست در ماه ذى قعده وارد مكه شود، بر او لازم است كه براى عمره مفرده مُحرم شود. زيرا او ميان اين عمره و حج با عمره ديگرى كه آن را در ماه ذى حجه به جاى خواهد آورد، فاصله انداخته است.

سؤال 65 : آن كه مقيم مكه است، هرگاه در هر روز يا هر هفته از مكه بيرون رود، آيا بر او واجب است كه هنگام بازگشتش مجدداً مُحرم شود؟
جواب : اگر هر روز يا سه چهار بار در هفته از مكه بيرون رود، بر او واجب نيست كه هنگام ورود مجدداً مُحرم شود.

سؤال 66 : اگر كسى بر اثر فراموشى، نادانى و يا عذرى مانند انها، از ميقات مُحرم نشد و بدون احرام داخل مكه گشت، آيا بر او لازم است كه براى مُحرم شدن به ميقات بازگردد، اگرچه اين كار به سبب هزينه بالاى انتقال كه بر او سنگين است، برايش دشوار و حرجى باشد؟
جواب : در چنين صورتى لازم نيست، ليكن اگر برايش ممكن باشد و حرجى نباشد، به خارج از حرم برود و از آن جا مُحرم شود.

سؤال 67 : اگر كسى به عمد يا بر اثر عذرى بدون احرام وارد مكه شد، آيا ماندنش در آن حرام است و بر او واجب است كه فوراً شهر را ترك كند، يا نه؟
جواب : ظاهر آن است كه نفس ورود بدون احرام حرام است، نه ماندن در آن حال و ادامه آن.

سؤال 68 : در مناسك فرموده ايد كسى كه اعمال عمره مفرده خود را در مكه مكرمه به پايان رساند و از آن خارج شد، جايز است كه بدون احرام بدان بازگردد، در صورتى كه بازگشتش پيش از پايان ماهى باشد كه در آن عمره اش را به جاى آورده است. سؤال اين است كه اين حكم در موردى كه عمره به جاى آورده شده براى خود شخص نبوده و نيابت از ديگرى باشد، باز جارى است؟
جواب : در آن اشكالى به نظر مى رسد. احتياط آن است كه در فرض سؤال جز با احرام مجدد به مكه باز نگردد، اگرچه اين بازگشت در همان ماهى باشد كه عمره نيابتى را در آن به جاى آورده است.