ملحقات مناسك حج

دادن خمس مالی که با آن حج می کنند

سؤال 24 : اگر اموال شخصى مشمول خمس باشد، آيا تنها پرداخت خمس مالى كه مى خواهد با آن حج كند با اين شرط كه خمس باقى اموالش را پس از حج بپردازد، براى صحت حج او مُجزى است؟
جواب : تأخير در جدا كردن خمس و نپرداختن آن جايز نيست بلكه غصب و حرام است و اگر خمس پاره اى از اموال خود را بپردازد و با آن حج كند، حجش صحيح است. ليكن به دليل تأخير در پرداختن خمس بقيه اموال خود، گناهكار است.

سؤال 25 : اگر مكلَّف نداند كه لباس احرام خود را از سودى كه بدان خمس تعلق گرفته، خريده است و يا از سود همان سال و يا از آن چه اصلاً خمس بدان تعلق نگرفته است، تكليفش چيست؟
جواب : مُحرم شدن در لباس مذكور مانعى ندارد و احوط آن است كه به حاكم شرعى مراجعه و با او به نسبت احتمال وجوب خمس، مصالحه كند.

سؤال 26 : آيا اداى حج مستحبى از مؤونه استثنا شده از خمس به شمار مى رود؟ يا آن كه ناچار بايد خمس هزينه آن را در صورتى كه از سودهايى باشد كه خمس بدان تعلق مى گيرد پرداخت كرد؟
جواب : پرداخت خمس آن، واجب نيست.