ملحقات مناسك حج

مسائل متفرقه

سؤال 415 : آيا مقصود از «احتياط اولى» هر جا در مناسك آمده باشد، احتياط مستحب است؟
جواب : آرى.

سؤال 416 : كسى كه پاره اى از پوشش كعبه مشرفه را برداشته است، آيا بر او لازم است كه آن را برگرداند؟ آن را به چه كسى برگرداند؟
جواب : اگر مسؤولين امور كعبه معظمه آن را به او داده باشند، برايش كه از آن استفاده كند، به اين كه آن بفروشد، هديه دهد، جانمازش كند و يا جلد قرآنش قرار دهد و مانند آن. اما اگر مخفيانه آن را برداشته باشد، احتياط واجب آن است كه مسؤولين آن جا را از اين مسأله باخبر كند.

سؤال 417 : آيا يك نفر مى تواند به وكالت از دو نفر، طرف خريد و فروش در بيع شود؟
جواب : اشكالى ندارد.

سؤال 418 : آيا در صحت وكالت شرط است كه شخص وكيل نزد موكل معلوم باشد؟
جواب : شناخت او شرط نيست، البته لازم است كه وكيل در واقع معين باشد، مانند آن كه زيد خواستار وكيلى مى شود و طبق خواسته اش شخص معينى را ـ گرچه زيد او را نشناسد ـ وكيل مى سازند. اما وكالت دادن به يكى از دو شخص به نحو ترديد و نامعين صحيح نيست.

سؤال 419 : آيا وكالت دادن به مؤسسات صحيح است؟
جواب : اگر اين وكالت به توكيل معنون به عنوان خاص مثلاً رئيس مؤسسه باشد در صورت قبولش، اشكالى ندارد. گرچه آن كه داراى اين عنوان است گاه به گاه عوض شود و همچنين هر عنوان ديگرى در مؤسسه از اين قبيل، جايز است. اما وكالت دادن به مؤسسه به عنوان خودش صحيح نيست.