ملحقات مناسك حج

احکام رمی جمره عقبه

سؤال 305 : اخيراً نيروهاى دولت سعودى ديوار پشت جمره عقبه را برداشته اند، آيا رمى از اين سوى جمره مُجزى است؟
جواب : بنابر احوط ـ اگر اقوى نباشد ـ مُجزى نيست.

سؤال 306 : آيا مى توان از بالاى كوه هاى محيط بر مشعرالحرام براى رمى جمرات سنگريزه برداشت؟
جواب : كوه هاى مذكور اگر داخل منطقه حرم باشد، رمى با سنگريزه هاى آن جايز است.

سؤال 307 : اگر نزديك جمره سنگريزه هايى بود كه معلوم نشد از آن ها براى رمى استفاده شده است يا آن كه هنوز دست نخورده است و بر اثر ازدحام يا غير آن از دست حُجاج بر زمين افتاده است، آيا رمى با آن ها مُجزى است؟
جواب : تا وقتى كه اجمالاً معلوم نشود كه در آنها سنگريزه هاى استفاده شده از قبل است، مُجزى است وگرنه رعايت احتياط لازم است.

سؤال 308 : آيا رمى به وسيله سنگريزه هايى كه مشكوك الاستفاده است، مُجزى است؟
جواب : آرى، رمى با آن ها مُجزى است.

سؤال 309 : علامت هاى جديد حدود منى نشان مى دهند كه انتهاى منى كنار جمره كبرا قرار دارد، به گونه اى كه اگر حاجى بخواهد پشت به قبله، جمره را رمى كند و فقط يك ذراع (گز) با آن فاصله داشته باشد، باز خارج از حدود منى قرار مى گيرد، در اين حال وظيفه اش چيست؟
جواب : هنگام رمى جمره عقبه، در منى بودن معتبر نيست، لذا مانعى ندارد كه حاجى هنگام رمى از طرف رو به رو از آن دور بايستد، بلكه مستحب است كه رمى كننده به مقدار ده ذراع يا پانزده ذراع از آن دورتر بايستد.

سؤال 310 : اگر بر اثر جهل يا فراموشى در رمى جمره عقبه روز عيد خللى رخ دهد و حاجى فقط پس از طواف و سعى متوجه آن شود، وظيفه اش چيست؟
جواب : فقط رمى را جبران كند و ديگر بر او چيزى نيست.

سؤال 311 : اگر در فرض سؤال قبلى، حاجى پس از روز دوازدهم متوجه شود، چه كند؟
جواب : تا هنگامى كه در منى يا مكه است، آن را جبران كند.

سؤال 312 : اگر پس از پايان ماه ذى حجه، متوجه خلل شود، وظيفه اش چيست
جواب : احتياط اولى آن است كه اگر خودش حج كرد، آن را قضا كند وگرنه ديگرى را نايب خود سازد تا در سال بعد به نيابت از او روز عيد، رمى جمره كند.

سؤال 313 : در مناسك فرموده ايد رمى در شب عيد براى زنان و ديگر كسانى كه مجاز به حركت از مشعر در شب هستند، مُجزى است. از جمله كسانى كه حركت در شب برايشان مجاز شمرده شده است «متولى امور افراد معذور» است. حال آيا براى چنين كسى رمى در شب ـ اگرچه روز نيز بتواند رمى كند ـ جايز است، يا نه؟
جواب : اگر افراد معذور بتوانند در روز عيد به مقدار رمى كردن از او بى نياز باشند، رمى كردن در شب برايش مُجزى نيست.