ملحقات مناسك حج

احکام حج تمتع

سؤال 91 : اگر ولىّ كودك، او را به عمره تمتع وادارد، آيا بر او واجب است كه به حج تمتع نيز وادارش كند و اگر واجب نيست، آيا بر او متعيّن است كه او را طواف نسا دهد؟
جواب : اگر آن كودك غيرمميز باشد، هيچ بر او واجب نيست و اگر مميز باشد انجام طواف النساء و نمازش كفايت مى كند.

سؤال 92 : اگر مكلَّف عمره تمتع را انجام داد سپس مسأله اى برايش پيش آمد كه از انجام حج بر جانش ترسيد و يا از اين كه دچار ضرر مهمى شود هراسان شد، آيا مى تواند از حج تمتع اعراض كند؟
جواب : اگر ترسش عقلايى باشد، واجب نيست حج را كامل كند، در اين صورت احتياط آن است كه آن را به عمره مفرده تبديل نمايد و طواف النساء به جاى آورد.

سؤال 93 : در مناسك فرموده ايد كسى كه عمره تمتع را به جاى مى آورد، جايز نيست به اختيار خود حج را ترك كند، اگرچه اصل حج مستحبى باشد. حال آيا مى تواند از حج تمتع به حج اِفراد عدول كند؟
جواب : عدول جايز نيست.

سؤال 94 : شخصى پس از فراغت از اعمال عمره تمتع، دچار حادثه اى مى شود كه به سبب آن به بيمارستانى بيرون از مكه منتقل مى گردد و پزشك عملاً او را از بازگشت به مكه جهت مُحرم شدن براى حج بازمى دارد. در صورتى كه توانايى وقوف در عرفات و مشعر را داشته باشد، تكليفش چيست؟
جواب : از هرجايى كه بتواند، مُحرم شود و راهى عرفات گردد.

سؤال 95 : كسى كه در حال حج تمتع است اگر از منى به مكه بازگردد، آيا جايز است پيش از طواف حج و نمازش از آن جا خارج شود؟
جواب : ظاهراً جايز است.