مناسک حج

مستحبات سر تراشيدن

در سر تراشيدن مستحب است از طرف راست شروع شود، و اين دعا را بخواند:

» اللهم اعطنى بكل شعرة نورا يوم القيامة«.

آن كه موى سر خود را در خيمه خود در منى دفن نمايد.

آن كه بعد از سر تراشيدن از ريش و شارب خود گرفته، و همچنين ناخنها را بگيرد.