مناسک حج

مستحبات قربانى كردن

مستبحات قربانى كردن چند چيز است، از جمله آنها:

در صورت تمكن قرباني، شتر يا گاو باشد، و در صورت عدم تمكن گوسفند نر باشد.

قربانى فر به باشد.

در وقت كشتن اين دعا را بخواند:

»و جهت وجهى للذى فطر السماوت و الارض حنيفا و من انا من المشركين، ان صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين، لا شريك له و بذلك امرت و انا من المسلمين اللهم منك ولك، بسم الله و الله اكبر، اللهم تقبل منى «.

اين كه خود قربانى را بكشد، و اگر نتواند كارد را بدست گيرد، و آن كسى كه قصد كشتن دارد دست او را بگيرد سپس بكشد، و اگر اين را هم نتواند پس در حين كشتن حاضر و ناظر باشد، و مانعى ندارد كه دست خود را بالاى دست كشنده بگذارد.