مناسک حج

مستحبات رمى جمرات

در رمى جمرات چند چيز مستحب است، از جمله آنها:

با طهارت بودن در حال رمي.

هنگامى كه ريگها را در دست گرفته اين دعا را بخواند:

» اللهم هذه حصياتى فأحصهن لى و ارفعهن فى عملي«.

در موقع انداختن هر ريگى اين دعا را بخواند:

» الله اكبر، اللهم ادحر عنى الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك و على سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا«.

ميان او و جمره در جمره عقبه، ده يا پانزده ذراع فاصله باشد.

جمره عقبه را رو به جمره و پشت به قبله رمى نمايد، و جمره اولى و وسطى را رو به قبله ايستاده رمى نمايد.

سنگيريزه را بر انگشت ابهام گذارده و با ناخن انگشت شهادت پرتاب كند.

پس از برگشتن به منزل خود در منى اين دعا را بخواندك

» اللهم بك وثقت و عليك توكلت، فنعم الرب و نعم المولى و نعم النصير«.