مناسک حج

مستحبات وقوف در عرفات

در وقوف در عرفات چند چيز مستحب است، و اين مستحبات زياد است كه ما بعضى از آنها را ذكر مى كنيم، و از جمله آنها:

(1) با طهارت بودن در حال وقوف.

غسل نمودن هنگام ظهر.

خود را فارغ نمودن براى دعا و توجه به خدا.

وقوف سخص در طرف دست چپ كوه و پائين آن قرار گيرد.

دو نماز ظهر و عصر را پشت سر هم بخواند به يك اذان و دو اقامه.

هر مقدار كه بتواند دعا بخواند، چه ادعيه مرويه و چه غير آنها، و افضل ادعيه مرويه است، و از جمله ادعيه مرويه: