مناسک حج

مكروهات احرام

در احرام چند چيز مكروه است:

احرام در جامه سياه، بلكه احوط ترك آن است، و افضل احرام در جامه سفيد است.

خوابيدن محرم در رخت و بالش زرد رنگ.

احرام بستن در جامه چركين، و اگر جامه در حال احرام چرك شود بهتر آن است كه مكلف مادامى كه در حال احرام است آنرا نشويد ولى تعويض آن اشكالى ندارد.

احرام بستن در جامه نقشه دار و مانند آن.

استعمال حنا پيش از احرام در صورتى كه اثر آن تا حال احرام باقى بماند.

حمام رفتن، و اولى بلكه احوط آن است كه محرم بدن خود را نسايد.

لبيك گفتن محرم در جواب كسيكه او را صدا نمايد، بلكه احوط ترك آن است.