مناسک حج

احكام مصدود

مسئله 438 : مصدود :

كسى كه است كه پس از بستن احرام، دشمن و مانند آن مانع از رسيدن او به اماكن مقدسه جهت انجام مناسك حج يا عمره ميشود.

مسئله 439 : مصدود در عمره مفرده، اگر قربانى به همراه خود آورده باشد، جايز است با كشتن قربانيس در همان جائى كه جلو او گرفته شده، از احرام بيرون رود. و اگر قربانى به همراه نياورده باشد و بخواهد از احرام بيرون رود، بايد گاو يا گوسفند يا شتر را تهيه و آن را قربانى كند، و بنابر احتياط بدون آن از احرام بيرون نمى رود.

و احتياط واجب آن است كه تراشيدن سر يا كوتاه كردن آنرا ضميمه قربانى در هر دو صورت گذشته نمايد.

و اما مصدود در عمره تمتع، اگر مصدود از حج نيز باشد حكمش همان است كه گذشت، و اگر نباشد، مانند اينكه شخصى را از رسيدن به خانه خدا قبل از وقوفين فقط منع كننده، بعيد نيست تكليف چنين شخصى مبدل به حج افراد شود.

مسئله 440 : مصدود در حج تمتع، اگر از رسيدنش به وقوفين يا مشعر بتنهائى منع شده باشد، احتياط اين است كه طواف وسعى نمايد، و سر خود را بتراشد، و گوسفندى را قربانى كند، و سپس از احرام بيرون رود.

و اگر از طواف وسعى منع شده باشد و نگذارند به جايگاه طواف وسعى برود، در اين صورت اگر نتواند نائب بگيرد و بخواهد از احرام بيرون رود، احتياط اين است كه قربانى كند و سر خود را بتراشد يا كوتاه كند.

و اگر بتواند نائب بگيرد، بعيد نيست كه نائب گرفتن كفايت كند، بنابر اين براى طواف وسعى نائب مى گيرد، و نماز طواف را خود پس از طواف نائب به جا مى آورد.

و اگر از رسيدنش به منى جهت بجا آوردن اعمال آنجا جلوگيرى شواد، در اين صورت اگر بتواند نائب بگيرد، بايد نائب جهت رمى و قربانى كردن بگيرد، و پس از آن سر خود را بتراشد يا كوتاه كند، و موى خود را در صورت امكان نيز به منى بفرستد، و باقى مناسك را بجا آورد. و اگر نتواند نائب بگيرد، واجب نيست قربانى كند، ولى بجاى آن روزه بگيرد، همچنان كه واجب نيست رمى كند ـ اگر چه احتياط اين است كه خودش شخصاً رمى را در سال آينده بجا آورد، در صورتى كه به حج برود، و يا توسط نائبش، در صورتى كه به حج نرود ـ سپس باقى مناسك حج را، از سر تراشيدن يا كوتاه كردن، و اعمال مكه، بجا أورد، و پس از أن همه محرمات احكام بر او حلال مى شوند حتى زنها، و نيازى به هيچ چيز ديگرى نيست.

مسئله 441 : كسى كه از حج و يا عمره او جلو گيرى شده، اگر با قربانى كردن از احرامش بيرون رفت، كفايت از حج و يا عمره براى او نمى كند، پس اگر قصد داشته حجت الاسلام بجا أورد و جلو او را گرفته اند، و با قربانى از احرامش بيرون رفته، بايد حجت الاسلام را بعداً بجا آورد، در صورتى كه استطاعتش باقى بماند يا حج در ذمه او مستقر شده باشد.

مسئله 442 : در صورتى كه از بازگشت شخص به منى جهت شب ماندن و رمى جمرات جلوگيرى شود ضررى به صحت حج شخص نميرساند، و حكم مصدود بر او جارى نمى شود و بنابر احوط و اولى براى رمى در همان سال در صورت امكان نائب بگيرد، و در صورت ناتوانى از نائب گرفتن، در سال آينده خودش شخصاً قضاى آن را بجا آورد، در صورتى كه به حج برود، و يا نائب قضاى آن را بجا آورد، در صورتى كه به حج نرود.

مسئله 443 : قربانى كه بايد مصدود آن را بكشد فرق نمى كند گاو يا شتر و يا گوسفند باشد، و در صورت عدم تمكن از تهيه قرباني، احتياط اين است كه ده روز بجاى آن روزه بگيرد.

مسئله 444 : كسى كه احرام حج بسته است، اگر قبل از وقوف در مشعر با زن خود نزديكى كند، واجب است ـ همچنان كه در محرمات احرام ذكر شد ـ حج خود را به اتمام برساند و آن را دوباره بجا آورد، بنابر اين اگر جلو اتمام او را گرفتند، حكم مصدود بر او جارى مى شود، ولى زياده بر قربانى كه بايد جهت بيرون آمدن از احرام بكشد، بايد كفاره جماع را نيز بدهد.