مناسک حج

رمى جمرات

سيزدهم :

از واجبات حج، رمى جمرات سه گانه ـ اولي، وسطي، جمره عقبه ـ است.

و رمى مذكور در روز يازدهم و دوازدهم واجب است، و اگر شب سيزدهم را در منى بماند، بنابر احتياط در روز سيزدهم نيز واجب است.

و لازم است هر شخصى خود را رمى كند، و در حال اختيار نائب گرفتن جايز نيست.

مسئله 431 : واجب است اول اول جمره اول را رمى كند، و پس از آن جمره وسطى را، و پس از آن جمره عقبه را، و اگر بر خلاف اين ترتيب عمل نمود، هرچند به علت ندانستن حم شرعى يا فراموشى باشد، بايد طورى برگردد كه ترتيب حاصل شود.

آرى اگر چهار ريگ را به يك جمره پرتاب كرد، و به علت فراموشى يا ندانستن حكم شرعى آن را رها كرد و جمره ديگرى را پس از آن رمى نمود، براى او كفايت مى كند كه رمى جمره سابق را با سه ريگ به هفت ريگ برساند، و لازم نيست جمره را كه پس از آن رمى نموده بود از نو رمى كند.

مسئله 432 : آنچه را از واجبات رمى جمره عقبه در واجب چهارم از اعمال حج (صفحه 277) ذكر نموديم، شامل رمى جمرات سه گانه نيز ميشود.

مسئله 433 : واجب است رمى جمرات در روز باشد، و از اين حكم چوپانان، و هر كسى كه از ماندن روز در منى معذور است به علت ترس يا مرض ييا چيز ديگري، استثناء ميشود، كه براى آنان جايز است رمى هر روزى را در شب آن روز انجام دهند، و اگر اين را هم نتوانند، جايز است رمى همه روزها را در يك شب جمع كنند.

مسئله 434 : كسى كه از روى فراموشى و يا ندانستن حكم شرعى در روز يازدهم رمى نكند، بايد آن را روز دوازدهم قضاء نمايد، و كسى كه آن را در روز دوازدهم به همان علت بجا نياورد بايد آن را روز سيزدهم قضاء نمايد، و همچنين است بنابر احتياط حكم كسى كه عمداً ترك رمى نمايد.

و احتياط اين است كه بين اداء و قضاء فاصله بيندازد، و اينكه قضا را بر ادا مقدم بدارد، واحوط واولى اين است كه قضا در اول روز و ادا هنگام ظهر باشد.

مسئله 435 : كسى كه رمى جمرات را به علت فراموشى يا ندانستن حكم شرعى ترك كند، و در مكه يادش بيايد يا حكمش را بداند، واجب است به منى برگردد و رمى نمايد، و اگر رمى دو روز ترك شده باشد يا سه روز، بنابر احتياط بايد آنچه زودتر فوت شده زودتر قضا نمايد، و بين قضاى رمى روزى و روز ديگرى بعد از آن با مقدارى وقت فاصله بيندازد.

و چنانچه س از بيرون رفتن از مكه يادش بيايد يا وجوب آن را ياد گيرد، واجب نيست جهت تدارك آن برگردد، واحوط واولى اين است كه خودش شخصاً آن را در سال آينده قضا نمايد، در صورتى كه به حج برود، و يا توسط نائبش، در صورتى كه به حج نرود.

مسئله 436 : كسى كه معذور است و شخصاً نمى تواند رمى نمايد، مانند مريض، بايد نائب بگيرد، و اولى اين است كه نزد جمره ها در صورت امكان حاضر شود، و نائب در حضور او پرتاب كند، و اگر اميد به رفع عذر شخص معذور قبل از گذشتن وقت رمى وجود داشته باشد، ولى نائب بگيرد و از طرفش رمى نمايد، و اتفاقاً عذر شخص قبل از گذشتن وقت رفع شود، بنابر احتياط خودذ شخصاً نيز رمى نمايد، و كسى كه قدرت نائب گرفتن ندارد، مانند بيهوش، وليش يا ديگرى از طرف او رمى نمايد.

مسئله 437 : كسى عمداً رمى را در روزهاى تشريق ترك كند، حجش باطل نمى شود، و احتياط اين است كه خودش شخصاً آن را در سال آينده قضا نمايد، در صورتى كه به حج برود، و يا توسط نائبش، در صورتى كه به حج نرود.