مناسک حج

شب ماندن در منى

دوازدهم :

از واجبات حج ماندن شبهاى يازدهم و دوازدهم در منى ميباشد، و در آن قصد قربت و اخلاص معتبر است، پس اگر شخص حج كننده روز عيد جهت بجا آوردن طواف و نماز آن وسعى به مكه آمد واجب است به منى جهت ماندن شبهاى ذكر شده در آنجا، برگردد، و هر كسى كه از شكار كردن در حال احرام پرهيز نكرده باشد، بايد شب سيزدهم نيز در آنجا بماند، و همچنين بنابر احتياط كسى كه با زنى نزديكى كرده باشد، و اما غير از اين دو، جايز است بعد از ظهر روز دوازدهم از منى بيرون روند، ولى اگر در آنجا بمانند، تا آنكه شب سيزدهم داخل شود، بايد آن شب را نيز تا طلوع فجر در آنجا بمانند.

مسئله 426 : اگر آماده بيرون رفتن شود و از جاى خود حركت كند، ولى به علت ازدحام جمعيت يا مانند آن نتواند بيرون رود، پس اگر بتواند شب را بماند بايد بماند، و اگر نتواند و يا ماندن موجب زحمت و سختى زياد براى او شود، جايز است بيرون رود، و بنابر احتياط بايد يك گوسفند كفاره بدهد.

مسئله 427 : در ماندن شب در منى، معتبر نيست تمام شب را در منى بماند، مگر در موردى كه گذشت، پس اگر از اول شب تا نيمه آن در آنجا بماند، جايز است پس از نيمه شب از آنجا بيرون رود.

و اگر در اول شب و يا قبل از آن از آنجا بيرون رفت، بايد قبل از طلوع فجر برگردد، بلكه بنابر احتياط قبل از نيمه شب برگردد.

واحوط واولى براى كسى كه نيمه اول شب را در آنجا مانده و پس از آن بيرون رفته، اين است كه قبل از طلوع فجر وارد مكه نشود.

مسئله 428 : چند دسته از وجوب شب ماندن در منى استثناء مى شوند:

1ـ كسى كه ماندن در آنجا براى او موجب زحمت و سختى زياد باشد، يا اينكه بر اثر ماندن در آنجا بر خودش يا ناموسش يا اموالش، مى ترسد.

2ـ كسى كه در اول شب يا قبل از آن از آنجا بيرون رفته و مانع شود از برگشتن به آن قبل از نيمه شب تا طلوع فجر اشتغال به عبادت در مكه در تمام اين مدت مگر آنچه كه در كارهاى ضرورى مصرف كرده، مانند خوردن و آشاميدن و مانند اينها.

3ـ كسى كه از مكه بيرون آمده تا اينكه به منى برگردد، و از (عقبه مدنيين) گذشت، در اين صورت براى او جايز است در راه بخوابد، قبل از اينكه به منى برسد.

4ـ كسانى كه رساندن آب به حجاج در مكه را بعهده دارند.

مسئله 429 : كسى كه ماندن شب را در منى ترك كند، بايد براى هر شبى يك گوسفند كفاره بدهد، و كافاره بر دسته دوم و سوم و چهارم كه در مسأله قبل ذكر شدند واجب نيست، ولى احتياط اين است كه دسته اول كفاره را بدهند، و همچنين است كسى كه به علت فراموشى و يا ندانستن حكم شرعى در آنجا نمانده است.

مسئله 430 : كسى كه از منى بيرون رفت، و پس از دخول شب سيزدهم به آنجا جهت كارى برگشت، واجب نيست آن شب را در آنجا بماند.