مناسک حج

طواف نساء

دهم و يازدهم :

از واجبات حج تمتع، طواف نساء و نماز آن است.

و اين دو اگر چه از واجبات حج ميباشند ولى جزء اركان آن نيستند، پس ترك آنها ـ اگر چه عمدا باشد. ـ حج رات فاسد نمى كند.

مسئله 417 : طواف نساء بر مردها و زنها هر دو واجب است، پس اگر مرد آن را ترك كند زنها بر او حرام مى شوند، و اگر زن آن را ترك كند مردها بر او حرام مى شوند، و كسى كه در حج نائب از طرف ديگرى است، آن را از طرف كسى كه نائب او است بجا مى آورد، و نه از طرف خودش.

مسئله 418 : طواف نساء و نماز آن مانند طواف حج و نماز آن است در چگونگى و شرائط، و تنها اختلاف بين آنها در نيت است.

مسئله 419 : حكم كسى كه توانائى اينكه شخصا طواف نساء و نماز آن را بجا آورد، ندارد، حكم همان شخص است در طواف عمره تمتع، و بيان آن در مسأله (326) گذشت.

مسئله 420 : كسى كه طواف نساء را ترك كند، عمدا باشد ـ با دانستن حكم شرعى آن يا ندانستن ـ يا از روى فراموشي، واجب است آن را تدارك نمايد، و قبل از تدارك زنها بر او حلال نميشوند.

و در صورتى كه نتواند خود شخصا آن را بجا آورد و يا خيلى زحمت و مشكل باشد، جايز است نائب بگيرد، و هرگاه نائب ازب طرفش بجا آورد زنها بر او حلال ميشوند.

و اگر بمير قبل از اينكه آن را تدارك نمايد پس اگر وليش يا غير او آن را از طرفش قضاء نمايد، اشكالى نيست، وگرنه احوط اين است كه از ميراثش از سهم وارثان بالغ با رضايت آنها قضاء شود.

مسئله 421 : جايز نيست طواف نساء قبل از سعى بجا آورده شود، و اگر آن را قبل از سعى بجا آورد، در صورتى كه با دانستن حكم شرعى و عمدا باشد، بايد آن را دوباره پس از سعى بجا آورد، و در صورتى كه با ندانستن يا فراموشى باشد، بنابر اظهر كفايت مى كند، اگر چه احوط آن است كه دوباره بجا آورده شود.

مسئله 422 : براى كسانى كه در مسأله (412) ذكر شدند، جايز است طواف نساء را قبل از وقوفين بجا آورند، ولى زنها براى آنها قبل از بجا آوردن مني، از رومى و قربانى كردن و تراشيدن يا كوتاه كردن، حلال نمى شوند.

مسئله 423 : اگر براى زن عادت ماهانه يش آيد، و همسفران منتظر طاهر شدنش نمانند، و نتواند از آنها جدا شود، جايز است طواف نساء را ترك كند و با همسفران برگردد، و احتياط ـ در اين صورت ـ اين است كه نائب جهت طواف نساء و نماز آن بگيرد.

و در صورتى كه يش آمدن عادت بعد از تمام نمودن شوط چهارم طواف نساء باشد، جايز است باقى مانده شوطها را ترك كند و با همسفرانش برگردد، و احتياط اين است كه جهت باقى مانده طواف و نماز آن نائب بگيرد.

مسئله 424 : فراموش نمودن نماز طواف نساء مانند فراموش نمودن نماز طواف عمره است، و حكم آن در مسأله (329) گذشت.

مسئله 425 : اگر مردى كه حج تمتع بجا مى آورد، طواف نساء و نماز آن را بجا آورد، زنها براى او حلال ميشوند، و اگر زنى كه حج تمتع بجا مى آورد آن دو را بجا آورد مردها براى او حلال ميشوند و بنابر احوط حرام بودن شكار تا ظهر روز سيزدهم باقى است، و س از آن همه محرمات احرام براى محرم حلال ميشوند، و اما محرمات حرم در پايان محرمات احرام (صفحه 146) گذشت، كه هم بر محرم حرام هستند و هم بر غير محرم.