مناسک حج

واجبات مِنى

واجب است پس از وقوف در مشعر الحرام از آنا حركت كرده و به منى برود، و غرض از رفتن به منى انجام اعمال واجبى است كه بايد در آنجا بجا آورد، و اين اعمال سه چيز است كه ذيلاً تفصيل آنها بيان مى شود: