مناسک حج

حج مستحبى

مسئله 130 : مستحب است كسى كه مى تواند حج نمايد به حج برود ، هر چند مستطيع نباشد ، يا آنكه مستطيع شده و حجة الاسلام را به جا آورد و مستحق است تكرار حج در هر سال براى كسى كه توانائى آن را داشته باشد .

مسئله 131 : شايسته است براى كسى كه از مكه برگشته است اين كه نيت بازگشت به حج نمايد ، بلكه نيت بازنگشتن ـ آنچنانكه در بعضى از روايات آمده است ـ مرگ را نزديك ميكند .

مسئله 132 : مستحب است انسان كسى را كه استطاعت حج رفتن ندارد به حج بفرستد ، و همچنين اگر وثوق و اطمينان داشته باشد كه اگر براى رفتن به حج قرض نمايد مى تواند بعداً قرض خود را ادا كند ، مستحب است براى رفتن به حج قرض نمايد ، و خرج زياد نمودن در حج مستحب است .

مسئله 133 : اگر از سهم فقراء زكات به فقير بدهند جايز است كه آن را در حج مستحبى مصرف نمايد .

مسئله 134 : هر گاه زن شوهر دار خواسته باشد حج مستحبى به جا آورد بايد با اذن شوهر باشد ، و همچنين زنى كه در عده رجعى باشد ، ولى زنى كه از شوهر خود طلاق بائن گرفته و در عدّه است اذن شوهر در حج او معتبر نيست ، و جايز است براى زنى كه شوهرش وفات نموده در عدّه وفات حج نمايد .