مناسک حج

احرام حج

در مسأله ( 149 ) بيان كرديم كه واجبات حج سيزده چيز است ، و در آنجا بطور اجمال ذكر شدند ، و اينك شرح و تفصيل آنها :

اوّل : احرام است ، و بهترين وقت بستن آن ظهر روز هشتم ذى الحجّة است ، و براى اشخاص پير و مريض كه از فشار جمعيّت بترسند ، جايز است قبل از آن وقت نيز احرام ببندند و قبل از ديگران از مكه خارج شوند ، و همچنين جايز است براى كسى كه شرعاً ميتواند طواف حج را قبل از وقوف در عرفات و مشعر انجام دهد ، و مانند زنى كه ترس از پيش آمدن عادت ماهانه دارد ، آن را بر وقت ياد شده تقديم كند .

و در مسائل گذشته بيان نموديم كسى كه از عمره تمتع فارغ شده و در بيرون مكّه كارى دارد ميتواند در هر وقتى احرام حج را ببندد و جهت انجام كارش از مكّه بيرون رود .

و در غير اين موارد نيز بنابر اظهر جايز است احرام حج را سه روز بلكه بيشتر پيش از وقت ياد شده ببندند .

مسئله 358 : همچنان كه براى كسى كه مشغول عمره تمتع است جايز نيست قبل از كوتاه نمودن موى خود احرام حج را ببندد ، براى كسى كه مشغول حج است نيز جايز نيست احرا عمره مفرده را قبل از بيرون رفتن كامل از احرام حج ببندد ، و بنابر احتياط اگرچه جز طواف نساء چيز ديگرى از اعمال حج باقى نمانده باشد ، باز هم جايز نيست احرام عمره مفرده را ببندد .

مسئله 359 : كسى كه ميتواند تمام وقت وقوف اختيارى روز عرفه را در عرفات درك كند ، جايز نيست احرام را آنقدر تاخير اندازد كه وقوف در تمام وقت ذكر شده را درك نكند .

مسئله 360 : فرقى بين احرام حج و عمره در كيفيّت و واجبات و محرّمات وجود ندارد ، و تنها اختلاف بين آنها در نيّت است .

مسئله 361 : همچنان كه در مسائل ميقاتها بيان نموديم جاى احرام بستن حج مكّه مكرمّه است ، و بهترين جاى آن مسجد الحرام است ، و مستحب است آن را پس از خواندن دو ركعت نماز در مقام حضرت إبراهيم و يا در حجر حضرت إسماعيل ( عليهما السلام ) ببندند .

مسئله 362 : كسى كه احرام را به علت فراموشى و يا ندانستن حكم شرعى تا پس از بيرون رفتن از مكّه ، نبندد و سپس يادش بيايد و يا حكم را بفهمد ، واجب است ـ اگرچه از عرفات ـ به مكّه بر گردد ، و از آنجا احرام ببندد ، و اگر نتواند بر گردد ، به علت كمبود وقت و يا به علت ديگرى ، از همان جائى كه هست احرام ببندد .

و همچنين است اگر پس از وقوف در عرفات يادش بيايد و يا حكم را بفهمد ، اگرچه نتواند به مكّه برگردد و از آنجا احرام ببندد.

و در صورتى كه يادش نيايد و يا حكم را نداند تا بعد از فارغ شدن از اعمال حج ، حجش صحيح است .

مسئله 363 : كسيكه احرام را عمداً و با دانستن وجوب آن نبندد ، تا زمانيكه تمام وقت وقوف در عرفات به علت نبستن احرام بگذرد ، حجش باطل ميشود ، و در صورتى كه احرام ببندد و خود را به مقدار ركن از واجب وقوف در عرفات برساند ، حجش صحيح است ، اگرچه گناهكار است .

مسئله 364 : احتياط اين است كه كسى كه احرام حج تمتع بسته است قبل از بيرون رفتن براى عرفات طواف مستحبى انجام ندهد ، و اگر طواف نمود بنابر احوط و اولى تلبيه را از نو بگويد .