مناسک حج

كوتاه كردن موى سر يا ريش يا شارب ( تقصير )

ن پنجمين واجب عمره تمتع است . و در آن قصد قربت و اخلاص معتبر است ، و اين واجب با چيدن موى سر يا ريش يا شارب محقق ميشود ، و بنابر اظهر كندن آن كفايت نميكند ، و مشهور بين فقهاء اين است كه با گرفتن مقدارى از ناخن دست يا پا نيز محقق ميشود ، ولى احوط اين است كه به آن اكتفاء نشود ، و آن را تا پس از چيدن موى به تأخير اندازد .

مسئله 350 : براى بيرون رفتن از احرام عمره تمتع بايد موى سر و يا ريش و يا شارب كوتاه شود ، و تراشيدن سر بجاى آن كفايت نمى كند ، بلكه تراشيدنش حرام است ، و در صورت تراشيدن بايد يك گوسفند كفاره بدهد ، در صورتى كه از روى عمد و با دانستن حكم شرعى صورت گرفته باشد ، بلكه بنابر احوط و اولى در غير اين صورت نيز كفاره واجب است .

مسئله 351 : اگر پس از سعى و قبل از كوتاه كردن موى نزديكى كند ، پس اگر از روى عمد و با دانستن حكم شرعى باشد ، بايد يك شتر كفاره بدهد ، همچنان كه در محرمات احرام هم بيان شد ، و اگر نمى دانسته ، بنابر اظهر چيزى بر او واجب نيست .

مسئله 352 : زمان كوتاه كردن موى پس از فارغ شدن از سعى است ، و قبل از آن جايز نيست .

مسئله 353 : واجب نيست كوتاه كردن مو را فوراً بعد از سعى انجام داد ، و جايز است آن را در هر جائى انجام داد ، چه در محل سعى و چه در منزل و چه در غير اينها .

مسئله 354 : اگر كوتاه كردن مو را عمداً ترك كرد ، و پس از آن احرام حج بست ، ظاهر اين است كه عمره اش باطل است و حجش منقبل به حج إفراد ميشود ، بنابر اين اگر بعد از حج إفراد توانائى پيدا كرد بايد عمره مفرده بجا آورد ، و احتياط اين است كه حج را در سال ديگرى نيز دوباره انجام دهد .

مسئله 355 : اگر كوتاه كردن مو را فراموش كرد و پس از آن احرام حج بست ،

عمره اش صحيح است و همچنين احرامش ، و احوط و اولى اينكه يك گوسفند كفاره بدهد .

مسئله 356 : پس از كوتاه كردن مو در عمره تمتع ، تمام چيزهائى كه به علت احرام حرام شده بودند حلال ميشوند ، اگرچه احوط ترك آن است پس از گذشت سى روز از عيد فطر، و احوط و اولى اين است كه در صورت انجام آن از روى عمد و با دانستن حكم شرعى يك قربانى كفاره بدهد .

مسئله 357 : طواف نساء در عمره تمتع واجب نيست ، ولى بجا آوردن آن به قصد رجاء و اينكه اگر در واقع بر او واجب باشد ، امتثال آن واجب را كرده باشد ، اشكالى ندارد .