مناسک حج

شك در سعى

شك در عدد شوطهاى سعى و يا در صحّت آنها اثرى ندارد ، در صورتى كه بعد از گذشتن از محلّ عمل مشكوك باشد ، مانند اينكه در عمره تمتع پس از گرفتن مقدارى از موى سر يا ريش يا شارب ( تقصير ) شك در آن كند و يا در حج پس از شروع نمودن در طواف نساء شك كند .

و اگر بعد از فارغ شدن از سعى شك در عدد شوطها نمايد ، پس اگر در شك ذكر شده احتمال زياد بودن شوطها را بدهد ، بنا را بر صحّت سعى خود بگذارد ، و اگر احتمال كم بودن آنها را ميدهد ، در صورتى كه شك او قبل از بهم خوردن موالات باشد سعى باطل است ، و بنابر احتياط اگر بعد باشد نيز باطل است .

مسأله 348 : اگر در پايان شوط احتمال زيادى بدهد ، مانند اينكه در حالى كه بالاى مروه باشد شك كند كه شوط اخير هفتم يا نهم بوده است ، سعى صحيح است و شك ذكر شده ارزش ندارد ، ولى اگر همين شك در اثناى شوط براى او حاصل شود ، سعى باطل است و بايد آن را دوباره انجام دهد .

مسأله 349 : حكم شك در عدد شوطهاى سعى در حين اشتغال به آن ، همان حكم شك در عدد شوطهاى طواف در حين انجام آن است ، و بنابر اين سعى با چنين شكى به هر صورتى كه باشد باطل ميشود .