مناسک حج

زياد كردن شوطهاى طواف

زياد كردن شوطهاى طواف پنج صورت دارد :

اوّل :

آنكه طواف كننده قصد جزء بودن شوط اضافى براى طوافى كه مشغول به انجام آن است يا طواف ديگرى ـ نداشته باشد ، مانند اينكه آن را به خيال مستحب بودن ـ مثلاً ـ بجا آورد ، و اين زيادى ـ طواف را باطل نمى كند .

دوّم : آنكه هنگام شروع در طواف ، قصد انجام آن را به نيت اينكه جزء طوافى باشد كه ميخواهد انجام دهد ، داشته باشد ، و در اين صورت بى ترديد طواف باطل است و بايد آن را دوباره انجام دهد ، و همچنين است اگر اين قصد در حين انجام طواف براى او پيدا شود و زيادى كه آن را نيت كرده انجام دهد ، ولى اگر زيادى را انجام ندهد ، باطل بودن شوطهاى بجا آورده شده پيش از حصول نيت ذكر شده ، مورد اشكال است .

سوّم : آنكه پس از فارغ شدن از طواف و پيش از منتفى شدن صدق عرفى پى در پى بودن طواف ، يك شوط ديگرى انجام دهد بقصد اينكه جزء طوافى باشد كه تازه از آن فارغ شده ، و حصول اين قصد پس از فارغ شدن از طواف كامل باشد ، و اظهر در اين صورت نيز باطل بودن طواف است .

چهارم : آنكه قصد كند شوط اضافى جزء طواف ديگرى باشد غير از طوافى كه فعلاً اشتغال به آن دارد ، و پس از انجام هفت شوط طواف اوّل و تمام شدن آن ، شوط اضافى را انجام دهد و طواف دوّم را نيز به تمام برساند ، در اين صورت در حقيقت شوط اضافى حاصل نشده است ، و وجهى براى باطل شدن طواف از جهت زيادى شوطها وجود ندارد .

آرى ممكنست باطل شود از جهت اينكه دو طواف را پشت سر هم انجام داده بدون اينكه با نماز طواف بين آنها فاصله انداخته باشد ، و اين عمل جايز نيست ، خواه هر دو طواف واجب باشند يا يكى واجب و ديگرى مستحب ، آرى اگر هر دو مستحب باشند هر چند كراهت دارد ولى جايز است .

پنجم : آنكه قصد كند شوط اضافى جزء طواف ديگرى باشد غير از طوافى كه فعلاً اشتغال به آن دارد ، و پس از انجام هفت شوط طواف اوّل و تمام شدن آن ، طواف دوّم را يا اصلاً انجام ندهد و يا اگر انجام داد به اتمام نرساند ، و در اين صورت نه طواف را زياد كرده و نه دو طواف را بدون فاصله پشت سر هم بجا آورده ، ولى در بعضى صورتها ممكن است طواف به اين علت باطل شود كه قصد قربت براى طواف كننده حاصل نشود ، مانند اينكه از اوّل طواف قصد انجام دو طواف پشت سر هم بدون فاصله را داشته باشد با آگاهى از اينكه انجام دادن دو طواف پشت سر هم بدون فاصله حرام و باطل است ، و هر گاه مكلف طواف كننده قصد انجام يك عمل باطل نمود با آگاهى از باطل بودن آن قصد قربت برايش حاصل نمى شود ، اگرچه عملاً دو طواف پشت سر هم بدون فاصله را انجام ندهد .

مسئله 314 : اگر از روى اشتباه چيزى بر شوطهاى طواف خود بيافزايد ، پس اگر بعد از رسيدن به ركن عراقى يادش آمد ، مقدار افزوده را تا يك طواف كامل به اتمام برساند ، و احتياط اين است كه طواف دوّم را در اين هنگام بقصد قربت بدون اينكه واجب يا مستحب بودن آن را قصد كند به اتمام برساند ، و پس از آن چهار ركعت نماز بخواند ، و افضل بلكه احوط اين است كه بين آنها فاصله اى بيندازد ، به اين معنا كه دو ركعت قبل از سعى جهت طواف واجب بجا آورد و دو ركعت پس از سعى جهت طواف مستحبى بجا آورد .

و همچين است بنابر احوط اگر پيش از رسيدن به ركن عراقى يادش بيايد .