مناسک حج

قطع طواف و كم بودن شوطهاى آن

مسئله 307 : قطع طواف مستحبى عمداً جايز است و همچنين قطع طواف واجب براى كارى يا ضرورتى بلكه بنابر اظهر قطع آن مطلقاً گرچه براى كارى يا ضرورتى نباشد جايز است .

مسئله 308 : اگر طواف كننده در طواف واجب بى دليل طواف خود را قطع كرد ، پس اگر قبل از تمام نمودن شوط چهارم باشد ، طواف باطل است و بايد آن را دوباره انجام دهد ، و اگر بعد از آن باشد احتياط اين است كه آن را تمام كند و دوباره انجام دهد ، و امّا در طواف مستحبى ميتواند آن را از جائى كه قطع كرده ادامه دهد و به اتمام برساند ، چه قبل از تمام نمودن شرط چهارم باشد و چه بعد از آن ، در صورتى كه پى در پى بودن طواف از نظر عرف بهم نخورده باشد .

مسئله 309 : اگر زن در حين انجام طواف عادت ماهانه ببيند ، واجب است آن را قطع كند و فوراً از مسجد الحرام بيرون رود ، و حكم طوافش در مسأله ( 291 ) بيان شد .

همچنان كه حكم طواف كسى كه در حين انجام آن محدث شود ، يا متوجه گردد لباس و يا بدنش نجس است ، در مسأله ( 285، 300 ) بيان شد .

مسئله 310 : اگر طواف كننده در طواف واجب به علت مرضى كه او را مجبور به قطع آن كرده ، يا انجام كارى براى خود يا يكى از برادران دينى ، طواف را قطع كند ، پس اگر قبل از تمام شدن شوط چهارم باشد ، ظاهر اين است كه باطل است و لازم است آن را دوباره انجام دهد ، و اگر بعد از آن باشد ، اظهر اين است كه صحيح است ، و بنابر اين پس از برگشتن طواف را از جائى كه قطع نموده به اتمام برساند ، و احوط و اولى اين است كه پس از به اتمام رساندن آن دوباره آن را انجام دهد ، و امّا در طواف مستحبى جايز است آن را از جائى كه قطع كرده به اتمام برساند ، اگرچه مقدار انجام شده آن قبل از قطع كمتر از چهار شوط بوده باشد ، چه قطع آن به علتهاى ذكر شده باشد و يا غير آنها .

مسئله 311 : نشستن و دراز كشيدن در حين انجام طواف جايز است ، و در صورتى كه نشستن و يا دراز كشيدن را آنقدر ادامه ندهد كه عرف طواف را پى در پى نداند ، طواف صحيح است ، ولى اگر آنقدر آن را ادامه دهد كه آن را يك عمل يگانه پى در پى نداند ، طواف باطل است و بايد دوباره آن را انجام دهد .

مسئله 312 : اگر طواف كننده جهت رسيدن به وقت فضيلت نماز واجب ، و يا رسيدن به نماز جماعت ، و يا جهت خواندن نماز مستحبى كه وقتش تنگ شده باشد ، طواف را قطع كرد ، جايز است آن را پس از تمام شدن نماز از جائى كه قطع كرده به اتمام برساند ، چه قبل از تمام شدن شوط چهارم ، و چه بعد از آن ، چه طواف واجب باشد يا مستحب .

آرى در صورتى كه قبل از تمام شدن شوط چهارم طواف واجب ، آن را قطع كرده باشد ، احوط اين است كه پس از اتمام ، آن را نيز دوباره انجام دهد .

مسئله 313 : در صورتى كه از روى اشتباه يا فراموشى بعضى از شوطهاى طواف يا قسمتى از يك شوط را انجام نداده باشد ، پس اگر پيش از اينكه صدق عرفى پى در پى بودن آن منتفى شود بيادش آمد ، باقيمانده آن را بجا آورد و طواف صحيح است ، و اگر پس از آن باشد ، آن را بجا آورد و طواف باز هم صحيح است ، و اگر نتواند باقيمانده را خود بجا آورد ـ اگرچه به اين علت باشد كه نقصان طوافش را پس از رجوع بوطنش يادش آمده ـ ديگرى را نائب خود بجهت بجا آوردن آن قرار دهد .

و در صورتى كه مقدار فراموش شده بيش از سه شوط باشد ، بنابر احوط باقيمانده را بجا آورد و دوباره آن را انجام دهد .