مناسک حج

خارج شدن از محدوده طواف

مسئله 304 : اگر طواف كننده از جايگاه طواف بيرون رود و وارد كعبه شود طواف باطل ، و لازم است آن را دوباره انجام دهد ، و در صورتى كه بيرون رفتن بعد از گذشتن از نيمه طواف باشد ، اولى اين است كه طواف را تمام كند و سپس آن را دوباره انجام دهد .

مسئله 305 : اگر از محدوده طواف به طرف شاذروان رود ، يعنى اينكه بالاى شاذروان قرار گيرد ، به همان مقدار كه بيرون رفته طواف باطل است ، و بايد همان مقدار را جبران نمايد ، و احوط و اولى اين است كه طواف را پس از جبران و اتمام دوباره بجا آورد .

همچنان كه احوط و اولى اين است كه طواف كننده دست خود را بطرف ديوار كعبه دراز نكند .

مسئله 306 : اگر طواف كننده در حجر اسماعيل ( عليه السلام ) از يك دهانه آن وارد و از دهانه ديگر بيرون رود ، در اين صورت ـ هر چند به علت نا آگاهى يا فراموشى

باشد ـ شوطى كه اين عمل در آن انجام گرفته باطل است ، و بايد آن را دوباره انجام

دهد ـ ، و احوط و اولى اين است كه طواف را پس از اتمام اعاده نمايد و بنابر احتياط اگر طواف كننده بالاى ديوار حجر طواف كند ، همان حكم را دارد ، و احوط و اولى اينست كه طواف كننده دستش را بالاى ديوار حجر قرار ندهد .