مناسک حج

طواف

طواف دوّمين واجب عمره تمتع است ، و در صورت ترك آن عمداً حج فاسد ميشود ، خواه دانا و عالم بحكم باشد يا جاهل و نادان ، و بنابر احتياط جاهل به حكم بايد يك شتر كفاره بدهد ، و ترك در صورتى محقق ميشود كه آنقدر آن را به تأخير اندازد كه نتواند اعمال عمره تمتع را قبل از ظهر روز عرفه به انجام برساند .

و بنابر اظهر در صورتى كه عمره باطل شود احرام هم باطل ميشود ، و عدول از عمره تمتع به حج إفراد مجزى و كافى نيست ، يعنى كفايت از حج تمتعى كه بر او واجب شده نميكند ، هر چند احوط عدول نيتش به آن و انجام اعمال حج إفراد بقصد رجاء است ، بلكه احوط اين است كه طواف و نماز آن و سعى ، و تراشيدن سر يا گرفتن مقدارى از موى سر يا ريش يا شارب را ، بقصد اعم از حج إفراد و عمره مفرده انجام دهد ، يعنى اين اعمال را به نيت انجام دهد كه اگر در واقع يكى از اين دو بر او واجب باشد ، اين اعمال براى امتثال آن باشد .