مناسک حج

مصرف كفارات

كفاراتى كه بر محرم واجب شده بايد آنها را به قفراء و مستمندان صدقه بدهد ، و احتياط اين است كه خود كفاره دهنده از آن نخورد ، و اگر خورد احتياط اين است كه قيمت مقدارى را كه خورده به فقراء صدقه بدهد .