مناسک حج

جاى كشتن گوسفند و گاو و شتر كفاره

مسئله 283 : جاى كشتن كفاره واجب شده به علت شكار ، در عمره مفرده مكّه مكرّمه ميباشد ، و جاى كفاره واجب شده به علت شكار در احرام حج يا عمره تمتع منى ميباشد ، و همچنين است بنابر احتياط كفاره واجب شده به علت ساير محرمات احرام غير شكار .

مسئله 284 : اگر كفاره اى بر محرم به علت شكار يا غير آن واجب شد ، و آن را در مكّه يا منى به جهت عذرى يا بدون عذر نكشت تا اينكه از اين دو جا برگشت بطرف مقصد خود ، بنابر اظهر جايز است آن را در هر جا بخواهد بكشد .