مناسک حج

25 ـ حمل سلاح

مسئله 277 : براى محرم جايز نيست سلاح بپوشد ، بلكه بنابر احتياط حمل آن هم به طورى كه او را مسلّح بدانند جايز نيست ، و مقصود از سلاح هر چيزى است كه عرفاً به آن سلاح گويند ، مانند شمشير و تفنگ و نيزه ، و امّا ابزار حفاظت و دفاع مانند زره و سپر و مانند آنها سلاح نميباشد .

مسئله 278 : بودن سلاح نزد محرم اشكالى ندارد ، و همچنين است حمل آن اگر به طورى باشد كه عرفاً او را مسلح ندانند ، ولى احوط ترك آن است .

مسئله 279 : حرمت مسلّح شدن بر محرم مخصوص حال اختيار است ، و امّا در حال ناچارى ، مانند ترس از دشمن و يا دزد ، مسلّح شدن اشكالى ندارد .

مسئله 280 : بنابر احوط كفاره مسلّح شدن بدون ضرورت يك گوسفند است .

تا اينجا تمامى محرمات احرام بيان گرديد . و اينك محرّمات حرم :