مناسک حج

24 ـ كندن دندان

مسئله 276 : بعضى از فقهاء فرموده اند : كندن دندان براى محرم حرام است ، هر چند موجب بيرون آمدن خون هم نباشد ، و فرموده اند : كفاره آن يك گوسفند است ، ولى دليل آن خالى از تأمل نيست ، بلكه بعيد نيست اين كار جايز باشد .