مناسک حج

23ـ ناخن گرفتن

براى محرم گرفتن ناخن يا قسمتى از آن جايز نيست ، مگر ضرورت اقتضاى گرفتن آن را نمايد و يا از باقى ماندن آن اذيت شود ، مانند اينكه قسمتى از يك ناخن بشكند و از باقى ماندن بقيه اش اذيّت شود ، كه در اين صورت جايز است بقيه آن را بگيرد .

مسئله 274 : اگر محرم يك ناخن از دست يا پاى خود را بگيرد ، بايد يك مد (750 گرم) از طعام كفاره بدهد ، و اگر دو ناخن دو مدّ ، و بهمين صورت است تا ناخن نهم ، ولى اگر تمام ده ناخن دست و يا پا را بگيرد ، بايد يك گوسفند كفاره بدهد براى همه ناخنهاى دست و يا همه ناخنهاى پا ، خواه همه ناخنهاى دست و يا پا را در يك مجلس بگيرد و يا در چند مجلس .

بلى اگر همه ناخنهاى دست و پا را در يك مجلس بگيرد يك گوسفند كفايت ميكند .

مسئله 275 : اگر محرم به استناد فتواى كسى كه از روى اشتباه فتوى بجواز ناخن گرفتن داده است ، ناخن خود را گرفت و موجب خون آمدن انگشتش شد بنابر احتياط بر فتوى دهنده كفاره واجب است .