مناسک حج

22 ـ بيرون آوردن خون از بدن

بنابر احتياط براى محرم جايز نيست خون از بدن خود خارج كند ، خواه با رگ زن و يا حجامت و يا كندن دندان و يا خاراندن بدن و يا مانند آن باشد ، مگر در حال ضرورت .

بلى جايز است از مسواك استفاده كند اگرچه مستلزم خون آمدن باشد ، و در صورتى كه بدون ضرورت خون از بدن خود خارج كند ، كفاره آن بنابر احوط و اولى يك گوسفند است.