مناسک حج

20 ـ پوشاندن صورت براى زن

مسئله 266 : زن در احرام جايز نيست صورت خود را با پوشيه يا نقاب يا باد بزن و مانند آن بپوشاند ، و احتياط اين است كه صورت خود را با هيچ چيزى نپوشاند ، همچنان كه احتياط اين است كه قسمتى از صورت را نيز نپوشاند .

آرى جايز است كه صورت خود را در حال خواب بپوشاند ، و اشكالى ندارد كه جهت يقين حاصل نمودن به پوشيده شدن سر در نماز مقدارى از صروت را بپوشاند ، ولى تنها به اندازه اى كه يقين ذكر شده حاصل شود و نه بيش از آن ، و بشرط اينكه پوشيدن اين مقدار از صورت از راه رها كردن پوششى كه بر سر دارد بطرف صورت ممكن نباشد ، و اگر بتواند بايد همين كار را بكند .

مسئله 267 : زن در حال احرام جايز است كه صورت خود را از مرد نامحرم بپوشاند ، به اين كيفيت كه طرف چادر و يا هر چيزى كه با آن سر خود را پوشانده بطرف صوت رها كند و تا محاذى بينى پايين بياورد بلكه ميتواند آن را تا محاذى گردن هم پايين بياورد ، و بنابر اظهر لازم نيست كه اين پوشش ، از صورت به وسيله دست يا غير آن فاصله داشته و به آن نچسبيده باشد ، هر چند كه احوط همين است .

مسئله 268 : بنابر احوط و اولى كفاره پوشاندن صورت يك گوسفند است .