مناسک حج

19ـ پوشاندن سر براى مرد

مسئله 262 : براى مرد محرم جايز نيست تمام سر خود يا قسمتى از آن را با روسرى و لباس و مانند اينها بپوشاند ، بلكه احتياط اين است كه آن را با گل و علف و حمل كردن چيزى بر سر و مانند آن نيز نپوشاند .

آرى گذاشتن بند مشگ آب بر سر وقت حمل مشك اشكالى ندارد ، و همچنين است بستن سر با دستمال و مانند آن به علت مرض ، مثل سر درد .

و مقصود از سر در اينجا جاى طبيعى روئيدن مو است ، و اقرب اين است كه گوشها در احكام ذكر شده ملحق به سر هستند .

مسئله 263 : جايز است سر را با قسمتى از بدن مانند دست پوشاند ، ولى اولى ترك آن است .

مسئله 264 : براى محرم جايز نيست همه سر خود را در آب فرو برد ، بلكه بنابر احتياط در غير آب هم جايز نيست ، و ظاهر اين است كه در اين حكم فرقى بين مرد و زن نيست ، و مقصود از سر در اين جا همه آن قسمتى است كه بالاى گردن قرار گرفته .

مسئله 265 : اگر محرم سر خود را بپوشاند كفاره آن بنابر احتياط يك گوسفند است ، و ظاهر اين است كه كفاره در مواردى كه پوشاند سر جايز است ، و در مواردى كه پوشاندن از روى ناچارى صورت ميگردد ، واجب نيست .