مناسک حج

17 ـ روغن مالى بدن

مسئله 257 : روغن مالى كردن بدن براى محرم حرام است ، هر چند روغن استفاده شده داراى بوى خوشى نباشد ، بلى خوردن روغنى كه خالى از مواد خوشبو كننده ـ عطرها ـ باشد اشكالى ندارد هر چند كه خوشبو باشد ، همچنان كه در مسأله ( 238 ) گذشت ، و استفاده محرم از روغنى كه خوشبو نيست براى درمان كردن جايز است ، بلكه در حال ضرورت ، استفاده از روغنى كه بر حسب طبع خودش خوشبو ، و يا با اضافه كردن مواد خوشبو كننده خوشبو شده است ، اشكالى ندارد .

مسئله 258 : اگر محرم با علم و آگاهى و از روى عمد ، بدن خود را با روغن خوشبو روغن مالى نمايد ، بنابر احتياط بايد يك گوسفند كفاره بدهد ، خواه روغن استفاده شده بر حسب طبع خودش خوشبو باشد يا اينكه با اضافه كردن مواد خوشبو كننده به آن خوشبو شده باشد ، و اگر بدون علم و آگاهى اين كار را كرده باشد ، بنابر احتياط كفاره آن اطعام يك فقير است .