مناسک حج

16 ـ زينت نمودن

مسئله 254 : مرد محرم و زنى كه در حال احرام است بنابر احتياط بايد از هر چيزى كه عرفاً زينت شمرده مى شود اجتناب نمايند ، خواه بقصد زينت باشد يا نباشد ، و از جمله چيزهائى كه زينت شمرده مى شود حنا بستن به كيفيتى كه متعارف است ميباشد .

بلى در صورتى كه بستن حنا زينت شمرده نشود اشكالى ندارد ، مانند اينكه بستن آن براى درمان و مانند آن باشد ، و همچنين بستن آن قبل از احرام اشكالى ندارد ، هر چند اثر آن تا بعد از احرام هم باقى بماند .

مسئله 255 : پوشيدن انگشتر در حال احرام اگر بقصد زينت نباشد ، اشكالى ندارد ، مثل اينكه بقصد انجام مستحب شرعى ، يا بقصد نگهدارى آن از گم شدن ، يا بقصد شمردن شوطهاى طواف با آن و مانند آن انگشتر را بپوشد ، و امّا پوشيدن آن بقصد زينت بنابر احتياط جايز نيست .

مسئله 256 : براى زنى كه در حال احرام است حرام است كه زيور را بقصد زينت بپوشد ، بلكه احوط ترك آن است هر چند بقصد زينت نباشد ، بلى پوشيدن زيورهائى كه قبل از احرام عادت به پوشيدن آنها داشته اشكالى ندارد ، ولى بنابر احوط و اولى آنها براى شوهرش و مردانى كه با او محرمند ظاهر نسازد و نشان ندهد .

و زينت نمودن در تمام صورتهاى ذكر شده كفاره ندارد .