مناسک حج

15ـ كشتن جانوران بدن

مسئله253 : كشتن شپش براى محرم جايز نيست ، و همچنين است بنابر احوط انداختن آن از بدن يا لباس ، ولى جا به جا كردن آن اشكالى ندارد ، و در صورت كشتن يا انداختن احوط و اولى آن است كه يك مشت از طعام كفاره بدهد ، و امّا پشه و كك و مانند آنها احتياط در نكشتن آنها است ، در صورتى كه ضررى از طرف آنها متوجه محرم نشود ، و امّا راندن آنها ظاهراً جايز است ، هر چند احوط ترك آن است .