مناسک حج

13ـ دروغ و دشنام و فخر كردن حرام

مسئله 249 : دروغ و دشنام و فخر كردن حرام در هر حال حرام است ، ولى حرمت آن در حال احرام شديدتر است .

و مراد از فخر كردن اين است كه :

در مقابل ديگران به نسبت يا مال يا مقام خود و مانند اينها ، افتخار و فخر فروشى كند ، و اين كار در صورتى كه مستلزم اهانت و تحقير مؤمن باشد حرام ، و در غير اين صورت اشكالى ندارد ، نه براى محرم و نه غير محرم .

و در صورتى كه از محرم دروغ و يا دشنام و يا فخر كردن حرام سر بزند ، كفاره اى بجز استغفار ندارد ، اگر چه احوط آنكه يك گاو كفاره بدهد .