مناسک حج

12ـ پوشيدن چكمه و جوراب براى مرد

مسئله 248 : براى مرد محرم حرام است چيزى بپوشد كه تمام روى پاى او را بپوشاند ، مانند جوراب و چكمه ، مگر در حال ناچارى ، مثل اينكه نعلين و يا مانند آن براى او فراهم نشود و ناچار شود چكمه بپوشد ، كه در اين صورت جايز است ، ولى بنابر احتياط بايد روى آن را پاره و دو قسمت كند و بعداً بپوشد .

بلى جايز است چيزى بپوشد كه قسمتى از روى پا را مى پوشاند ، همچنان كه جايز است همه روى آن را بدون پوشيدن چيزى بپوشاند ، مثل اينكه يك طرف رداء خود را بر آن در حال نشستن بيندازد .

و در پوشيدن چكمه و مانند آن كفاره اى واجب نيست ، ولى بنابر احتياط اگر عمداً جوراب يا مانند آن را بپوشد ، بايد يك گوسفند كفاره بدهد .

و براى زن پوشيدن چكمه و جوراب ، و مانند اينها از چيزهائى كه همه روى پا را ميپوشاند ، اشكالى ندارد .