مناسک حج

11 ـ نگاه كردن در آينه

مسئله 247 : براى محرم جايز نيست كه در آينه براى زينت نگاه كند ، ولى اگر براى مقصود ديگرى باشد اشكالى ندارد ، و مقصود ديگر مثل اينكه براى مداواى زخم صورت ، يا آگاه شدن از وجود چيزيكه مانع از رسيدن آب است بصورت ، يا نگاه كردن راننده ماشين در آن ، جهت ديدن ماشينهائى كه در پشت سرش قرار دارند ، و مانند اينها ، به آينه نگاه كند ، و ممكنست كه اجسام صيقلى ديگرى كه خاصيت آينه را داشته باشند به آينه ملحق شوند .

و مستحب است محرم كه در آينه براى زينت نگاه كرده است ، تلبيه بگويد .

و امّا نگاه كردن به اشياء با كمك عينك طبّى اشكالى ندارد ، بلى در صورتى كه عينك زدن عرفاً زينت باشد احوط پرهيز از آن است .