مناسک حج

10 ـ سرمه كشيدن

مسئله 246 : سرمه كشيدن دو صورت دارد :

1ـ سرمه كشيدن به سرمه سياه ، يا هر سرمه اى كه كشيدن آن عرفاً زينت باشد ، و اين صورت بنابر اظهر حرام است ، در صورتى كه مقصود محرم از آن زينت باشد ، بلكه بنابر احوط هر چند مقصودش زينت نباشد حرام است ، بلى كشيدن اين سرمه به چشم در حال ناچارى براى معالجه اشكالى ندارد .

2ـ سرمه كشيدن بسرمه اى كه نه سياه باشد و نه زينت شمرده شود عرفاً ، و اين صورت اشكالى ندارد ، در صورتى كه قصد زينت نداشته باشد ، و امّا اگر قصد زينت داشته باشد احوط ترك آن است ، و در تمام صورتهاى سرمه كشيدن كفاره اى واجب نيست ، اگرچه اولى كفاره دادن يك گوسفند است ، در صورتى كه سرمه اى بكشد كه حلال نباش