مناسک حج

9 ـ پوشيدن لباس دوخته يا شبيه دوخته براى مرد

مساله 242 : براى محرم جايز نيست كه جامه دكمه دار يا آنچه كه فائده دكمه را داشته باشد بپوشد ، در صورتى كه دكمه آن را ببندد ، و همچنين جايز نيست جامه اى بپوشد كه مانند زره ، يقه و آستين داشته باشد و سر را از يقه و دستها را از آستين بيرون بياورد ، و همچنين جايز نيست زير شلوارى و آنچه را كه مانند آن عورتين را مى پوشاند ـ مانند شلوار ـ بپوشد ، مگر اين كه ازار ـ لنگ ـ نداشته باشد كه در اين صورت پوشيدن آن جايز است ، و بنابر احتياط واجب بايد از پوشيدن لباسهاى متعارف ، مانند پيراهن و قبا و لبّاده و پالتو و پيراهن عربى ، بپرهيزد ، هر چند آنها را مانند جامه دكمه دار وزره نپوشد.

بلى در حال اضطرار و ناچارى ، جايز است كه پيراهن و يا مانند آن از روى دوش اندازد ، و قبا و مانند آن را وارونه بپوشد ، ولى دستهاى خود را وارد آستين نكند ، و فرقى نيست در تمام آنچه كه ذكر شد بين اينكه جامه دوخته باشد يا بافته شده يا نمدى و يا غير آن .

و براى محرم جايز است كه محفظه پولهايش را به كمر ببندد ، هر چند دوختنى باشد ، مانند هميان ( ظرفى كه پول در آن گذاشته مى شود به كمر بسته مى شود ) و منطقه ( كمر بندى كه براى منظورهاى مختلف بسته مى شود ) ، همچنان كه جايز است براى محرم مبتلا به فتق در صورت نياز به فتق بند ( نوعى كمر بند است كه اشخاص مبتلا به فتق آن را جهت جلوگيرى از فتق و يا پايين آمدن روده ها مى پوشند ) از نوع دوخته آن استفاده كند .

و نيز براى محرم جايز است در حال خوابيدن و يا غير آن ، اينكه بدن خود را ـ بجز سر ـ بالحاف و مانند آن از چيزهاى دوخته شده بپوشاند .

مسئله 243 : احوط اين است كه محرم إزار ( لنگ ) خويش را بگردن خود بلكه مطلقاً ولو بعضى از آنرا ببعض ديگر گره نزند ، و چيزى مانند سوزن نيز در آن فرو نبرد ، و احوط اين است كه ردا را نيز گره نزند ، ولى فرو كردن سوزن و مانند آن در آن اشكالى ندارد .

مسئله 244 : پوشيدن لباس دوخته به هر كيفيتى كه باشد براى زن اشكالى ندارد ، مگر دستكش كه جايز نيست آن را بپوشاند .

مسئله 245 : هر گاه محرم لباسى را كه پوشيدنش حرام است عمداً بپوشد واجب است ، يك گوسفند كفاره بدهد ، و بنابر احتياط حتى اگر از روى ناچارى پوشيده باشد بايد كفاره بدهد ، و در صورتى كه چند بار بپوشد ، بايد بتعداد بارهائى كه پوشيده كفاره بدهد ، و همچنين است اگر در يك دفعه چند لباس با هم بپوشد ، مانند اينكه چند لباس را داخل يكديگر كند و يكدفعه بپوشد ، در صورتى كه انواع اين لباسها مختلف باشد ، بلكه بنابر احتياط حتى اگر از يك نوع باشد بايد بتعداد لباسها كفاره بدهد