مناسک حج

8 ـ استفاده از بوى خوش

مسئله 237 : استفاده محرم از بوى خوش حرام است ، چه به وسيله بوئيدن يا خوردن يا ماليدن يا رنگ كردن يا بخور دادن باشد ، و همچنين است پوشيدن لباسى كه اثرى از بوى خوش در آن مانده باشد ، و مراد از بوى خوش هر ماده اى است كه به وسيله آن بدن يا لباس يا خوراك يا غير اينها را خوشبو ميكنند ، مثل مشك و عنبر و ورس و زعفران و مانند آن ، و بنابر اظهر محرم بايد از تمام عطرهاى متعارف ، مثل عطر گل محمدى ، ياس ورازقى ، و مانند آنها ، اجتناب كند .

ولى بر محرم واجب نيست كه از بوئيدن ( خلوق كعبه ) اجتناب نمايد ، و همچنين واجب نيست كه از ماليده شدن آن به لباسها يا بدنش اجتناب نمايد ، و در صورتى كه به آنها ماليده شود ، وابج نيست آن را با شستن و مانند آن از بين ببرد ، و خلوق كعبه عطر خاصى بوده از زعفران و چيزهاى ديگر گرفته مى شده ، و در دورانهاى گذشته كعبه را با آن خوشبو و معطّر مى كرده اند .

مساله 238 :

بوئيدن گلها و سبزيهائى كه بوى خوش دارند و مردم هم آنها را به همين خاطر تهيه ميكنند براى محرم حرام است ، خواه از آنهائى باشد كه عطر از آنها تهيه ميكنند ، مانند ياسمين و گل محمّدى ، يا غير آنها . بلى بنابر اظهر بوئيدن بعضى از اقسام سبزيهاى صحرائى خود رو كه بوى خوش دارند اشكالى ندارد ، مثل شيح و قيصوم و حزامى و إذخر و مانند آنها .

و امّا خوردن ميوها و سبزيجات خوشبو ، مانند سيب و به و نعنا ، براى محرم اشكالى ندارد ، ولى احتياط اين است كه در هنگام خوردن آنها را نبويد ، و همچنين بنابر اظهر خوردن روغنهاى خوشبوئى كه خوردنى باشند اشكالى ندارد ، در صورتى كه عرفاً جزء عطرها به شمار نيايند ، ولى احتياط اين است كه در هنگام خوردن آنها را نبويد .

مسئله 239 : براى محرم واجب نيست كه هنگام سعى بين صفا و مروه در صورتى كه عطر فروشى آن جا باشد ، بينى خود را از بوى خوش بگيرد ، ولى واجب است كه در غير اين مورد ، بينى خود را از هر بوى خوشى بگيرد بلى بوئيدن خلوق كعبه همچنان كه در مسأله ( 237 ) گذشت ، اشكالى ندارد .

مسئله 240 : هر گاه محرم عمداً مقدارى از چيزهاى خوشبو بخورد ، و يا چيزى بپوشد كه اثر بوى خوش از سابق در آن مانده باشد ، بنابر احتياط واجب بايد يك گوسفند كفاره بدهد ، ولى در غير اين دو مورد در استفاده از بوى خوش كفاره واجب نيست ، هر چند احوط كفاره دادن است .

مسئله 241 : بر محرم حرام است كه بينى خود را از بوى بد بگيرد ، بلى تند رفتن براى خلاصى از بوى بد اشكالى ندارد .