مناسک حج

4 ـ لمس زن

مسئله 228 : براى شخص محرم جايز نيست از روى شهوت دست به زن خود بزند ، و همچنين جايز نيست او را از روى شهوت بلند كند يا به خود بچسباند ، و چنانچه اين كار را كرد ، بايد يك گوسفند كفاره بدهد ، چه منى از او خارج بشود و چه نشود ، و اگر دست زدن و بلند كردن و در بغل گرفتن از روى شهوت نباشد ، كفاره اى بر او واجب نيست .