مناسک حج

3 ـ بوسيدن زن

مسئله 226 : جايز نيست محرم زن خود را از روى شهوت ببوسد ، و چنانچه او را از روى شهوت بوسيد و منى از او خارج شد ، لازم است يك شتر كفاره بدهد ، ولى اگر منى از او خارج نشد ، بعيد نيست كه يك گوسفند كفاره دادن كافى باشد ، و اما اگر او را بوسيد ولى نه از روى شهوت ، بنابر احتياط واجب است يك گوسفند كفاره بدهد .

مسئله 227 : اگر شخص غير محرم زن خود را كه در حال احرام است ببوسد ، احتياط اين است كه يك گوسفند كفاره بدهد .