مناسک حج

تروك احرام

در گذشته گفته شد :
كه احرام بدون تلبيه يا آنچه كه در حكم آن است منعقد نخواهد شد ، هر چند نيّت احرام حاصل شده باشد و هر گاه مكلف احرام بست ، بيست و پنج چيز بر او حرام مى شود كه آنها را تروك احرام مينامند ، و ذيلاً بيان ميشوند :

1ـ شكار حيوان صحرايى .

2ـ نزديكى با زن .

3ـ بوسيدن زن .

4ـ دست زدن به زن .

5ـ نگاه كردن و بازى شهوت آميز نمودن با زن .

6ـ استمناء . ( معناى آن خواهد آمد ) .

7 ـ عقد ازدواج .

8 ـ استعمال بوى خوش .

9ـ پوشيدن لباس دوخته و آنچه در حكم آن است براى مرد .

10 ـ سرمه كشيدن .

11 ـ نگاه كردن در آيينه .

12 ـ پوشيدن چكمه و جوراب براى مرد .

13 ـ دروغ گفتن و دشنام دادن و فخر فروختنى كه مستلزم اهانت مؤمنى باشد .

14 ـ مجادله ( بگو مگو كردن ) .

15 ـ گشتن شپش و مانند آن از موذيات بدن .

16 ـ زينت كردن .

17 ـ روغنمالى بدن .

18 ـ كندن موى بدن .

19 ـ پوشاندن سر براى مرد ، و فرو رفتن در آب حتى براى زن .

20 ـ پوشانيدن رو براى زن .

21 ـ زير سايه رفتن براى مرد .

22 ـ خارج نمودن خون از بدن .

23 ـ ناخن گرفتن .

24 ـ دندان كشيدن بنابر قولى .

25 ـ همراه داشتن سلاح .

و تفصيل اين امور در مسائل ذيل بيان خواهد شد .