مناسک حج

حج قران

مسئله161 : حج قران با حج افراد در تمام جهات با هم متحد و يكسانند ، مگر آنكه در حج قران هنگام احرام بايد مكلف قربانى را همراه داشته باشد ، و بدين جهت قربانى كردن بر او واجب مى شود . و احرام در اين قسمت از حج همانطور كه با تلبيه گفتن محقق مى شود با اشعار ( علامت گذاشتن ) يا تقليد ( چيزى به گردن حيوان آويختن ) نيز محقق مى شود . ( و معناى اشعار و تقليد در مسأله(182) خواهد آمد ) . و هر گاه براى حج قران احرام ببندد جايز نيست به حج تمتع عدول نمايد .