توضيح المسـائل

احكام ظرفها

مسأله 226 ـ ظرفى كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده ، آشاميدن و خوردن چيزى از آن ظرف در صورتى كه رطوبتى موجب نجاستش شده باشد حرام است ، و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهايى كه بايد با چيز پاك انجام داد ، استعمال كنند . و احتياط مستحب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را ـ اگر چه ظرف هم نباشد ـ استعمال نكنند .

مسأله 227 ـ خوردن و آشاميدن از ظروف طلا و نقره ، بلكه ـ بنابر احتياط واجب ـ مطلق استعمال آنها حرام است ، ولى زينت نمودن اطاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها مانعى ندارد ، اگر چه احوط ترك است . و همچنين است ساختن ظروف طلا و نقره و خريد و فروش آنها براى زينت نمودن يا نگاه داشتن .

مسأله 228 ـ گيره استكان كه از طلا يا نقره مى‏سازند ، اگر ظرف به آن گفته شود ، حكم استكان طلا و نقره را دارد ، و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعى ندارد .

مسأله 229 ـ استعمال ظرفى كه روى آن را آب طلا يا آب نقره داده‏اند اشكال ندارد .

مسأله 230 ـ اگر فلزى را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند ، چنانچه مقدار آن فلز به قدرى باشد كه ظرف طلا يا نقره به آن ظرف نگويند ، استعمال آن مانعى ندارد .

مسأله 231 ـ اگر انسان غذايى را كه در ظرف طلا يا نقره است در ظرف ديگرى بريزد ، چنانچه ظرف دوم ـ به حسب متعارف ـ واسطه خوردن از ظرف اول نباشد ، اشكال ندارد .

مسأله 232 ـ استعمال باد گير قليان ، غلاف شمشير ، كارد و قاب قرآن اگر از طلا يا از نقره باشد ، اشكال ندارد ، ولى احتياط مستحب آن است كه عطر دان و سرمه دان و ترياك دان طلا و نقره را استعمال نكنند .

مسأله 233 ـ خوردن و آشاميدن از ظرف طلا يا نقره در حال نا چارى به مقدار دفع ضرورت اشكال ندارد ، ولى زياده بر اين مقدار جايز نيست .

مسأله 234 ـ استعمال ظرفى كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر اشكال ندارد .