توضيح المسـائل

احكام رجوع كردن :

مسأله 2490 ـ در طلاق رجعى ، مرد به دو قسم مى‏تواند به زن خود رجوع كند :

اول : حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه دوباره ازدواج با او را بر قرار نموده است .

دوم : كارى كند و به آن كار قصد رجوع نمايد ، و با نزديكى كردن رجوع محقق مى‏شود ، اگر چه قصد رجوع نداشته باشد ، و امّا بوسيدن و دست زدن با شهوت محل اشكال است ، ـ و بنابر احتياط واجب ـ اگر نخواهد رجوع كند بايد ، دوباره طلاق بدهد .

مسأله 2491 ـ براى رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد ، يا به زن خبر دهد ، بلكه اگر بدون اينكه كسى بفهمد خودش رجوع كند ، رجوعش صحيح است ، ولى اگر بعد از تمامى عدّه مرد بگويد كه در عدّه رجوع نموده‏ام و زن تصديق نكند ، لازم است مرد ادعاى خود را اثبات نمايد .

مسأله 2492 ـ مردى كه زن خود را طلاق رجعى داده ، اگر مالى از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند ، اين مصالحه اگر چه صحيح است و واجب است كه رجوع ننمايد ، ولى حقّ رجوع او از بين نمى‏رود ، و در صورتى كه رجوع كند ازدواج دوباره بر قرار خواهد شد .

مسأله 2493 ـ اگر زنى را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند ، يا دو بار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند ، يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديگر عقد كند ، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است ، ولى اگر بعد از طلاق سوم به ديگرى شوهر كند ، با پنج شرط به شوهر اول حلال مى‏شود ، يعنى مى‏تواند آن زن را دوباره عقد نمايد :

اول : آنكه عقد شوهر دوم هميشگى باشد ، و اگر ازدواج موقت كند ، بعد از آنكه از او جدا شد شوهر اول نمى‏تواند او را عقد كند .

دوم : شوهر دوم با او نزديكى و دخول كند ، و احتياط واجب آن است كه نزديكى از فرج باشد نه از دبر .

سوم : شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد .

چهارم : عدّه طلاق ، يا عدّه وفات شوهر دوم تمام شود .

پنجم : بنابر احتياط واجب شوهر دوم در زمان نزديكى بالغ باشد .